Welkom

Samen in Christus is een beweging van christenen uit verschillende denominaties die zich inzetten voor herstel van eenheid in en tussen kerken. 


Door middel van kennisdeling, training en advies op maat willen we kerken inspireren en helpen om Gods plan voor hun gemeente centraal te stellen en te functioneren als een levend lichaam waar ieder lid zijn of haar gaven en talenten voor in mag zetten.


Ook kunt u een van onze sprekers benaderen voor een spreekbeurt over thema’s als eenheid, missie en identiteit van de kerk, gaven en talenten. 

VISIE Het is ons verlangen dat gemeenten weer gaan functioneren als 1 lichaam, 1 team, waarbij recht wordt gedaan aan ieders gaven en talenten, en waar gelijkwaardigheid een basisbeginsel is. (Romeinen 12, Galaten 3:28).

Het is ons verlangen dat we als kerken adequater reageren op onderlinge verdeeldheid en (geestelijke)bedreiging van binnenuit en buitenaf, door ons vast te houden aan Gods plan met Zijn gemeente en te functioneren als een eenheid. We willen afrekenen met fragmentatie en machtsmisbruik in welke vorm dan ook.

Het is ons verlangen dat kerken weer een aansprekende identiteit krijgen, dat het organisaties zijn die volop energie en inspiratie uitstralen, bij wie de genade zo werkelijkheid is geworden dat mensen open armen zien en voelen en dat zij consistent zijn in het uitdragen van de waarheid, Gods onfeilbare Woord.
VISIE Het is ons verlangen dat we er als kerken beter in slagen om te gaan met onderlinge verdeeldheid en (geestelijke)bedreiging van binnenuit en buitenaf, door ons vast te houden aan Gods plan met Zijn gemeente en te functioneren als een eenheid. We willen afrekenen met fragmentatie en machtsmisbruik in welke vorm dan ook.

Het is ons verlangen dat de kerk weer een aansprekende identiteit krijgt in de wereld, dat het organisaties zijn die volop energie en inspiratie uitstralen, bij wie de genade zo werkelijkheid is geworden dat mensen open armen zien en voelen en die consistent zijn in het uitdragen van de waarheid, Gods onfeilbare Woord.

VISIE Het is ons verlangen dat kerken onderling beter gaan samenwerken, nader tot elkaar komen en waar mogelijk en wenselijk samengaan. We geloven dat deze beweging van eenheid de vijand buitenspel zet, waardoor de geestelijke bedekking die we in steden en dorpen zien gaat oplossen. We geloven dat dit mogelijk is als we focussen op Gods missie in plaats van op onze eigen standpunten, theologie, liturgie of uitingsvormen.

Het is ons verlangen dat leiders zich verankerd weten in de liefde en autoriteit van Christus. Dat zij in staat zijn verantwoordelijkheid te delen en een rol in te vullen die past bij hun gaven en roeping. Dat er sterke leiderschapsteams groeien die één zijn in Christus en die nieuwe leiders en discipelen voortbrengen.

Leidende principes

Jezus is de hoop voor de wereld
(en wij in Hem)

wij Werken vanuit een heldere visie waarin Jezus Christus een centrale plaats heeft

Wij zien Christus als het hoofd van de gemeente en het voorbeeld van leiderschap

De bijbel is onze basis en ons uitgangspunt

wij streven naar Een cultuur van liefde en veiligheid

We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gemeente en de uitvoering van de grote opdracht

Wij verlangen er naar dat Discipelschap overal plaatsvindt in de gemeente

Geleid door Christus en strevend naar liefde, eenheid en samenwerking
kunnen wij het verschil maken

En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus.

Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde. (Efeze 4:11-16, HSV)

Ons aanbod

  • Bezinning op Gods missie
  • Formuleren van een heldere visie
  • Toerusting van teams (bijv pastoraat, jeugdwerk)
  • Helpen bij het invullen van richtinggevende plannen
  • Ondersteuning van voorgangers, kerkenraden en leiderschapsteams
  • Ontdekken van gaven en talenten
  • Organiseren van gelijkwaardige besluitvorming
  • Realiseren van een bemoedigingscultuur

Ons Team

Rianca

Rianca Evers

Rianca Evers

Rianca Evers-den Ouden is organisatieadviseur en ontwikkelaar van het concept Samensturing als Organisatieprincipe. Zij zet zich in voor het creëren van gelijkwaardigheid en wederkerigheid tussen organisatielagen (management en medewerkers) met als resultaat bevlogen medewerkers, effectieve teams, waardevolle en inspirerende leiders en succesvolle organisaties.

005 Wilbert

Wilbert de Goei

Wilbert de Goei

Van landelijk jongerenwerker naar voorganger om vervolgens als ondernemer vanuit mijn bedrijf Eikon Multimedia & Communicatie diverse artiesten en organisaties te ondersteunen. Na deze stap hebben we met een aantal andere zzp-ers de Coöperatieve Vereniging Helpgoed opgericht. Gezamenlijk helpen we vanuit Helpgoed diverse goede doelen. Zelf verzorg ik daar activiteiten als: fondsenwerving, contentcreatie en projectadvies. Sinds kort ben ik ook betrokken geraakt bij Saminc. In mijn vrije tijd ben ik als vrijwilliger actief in verschillende stichtingsbesturen waaronder Stichting Transformate.

Arwin

Arwin van Holten

Arwin van Holten

Na mijn opleiding Human Resource Management ben ik bezig met veranderopdrachten die niet in een bureaula verdwijnen, maar van toegevoegde waarde zijn en daadwerkelijk verandering(en) tot stand brengen. Ik ben actief bij Coöperatieve Vereniging Helpgoed en bij Saminc waar ik specialist samensturing ben.

Ons verhaal...

Rianca: In 2018 verscheen mijn boek: “Samensturing, organiseren vanuit gedeelde verantwoordelijkheid.” In datzelfde jaar openbaarde God zich op een wonderlijke wijze in mijn leven en gaf mij de opdracht om kerken terug te brengen naar de bedoeling, naar Zijn plan.

Dit plan houdt in dat gemeenten als één levend lichaam vanuit eenheid gaan functioneren. Een lichaam waar samenwerking is en waar iedereen zijn plek inneemt met zijn eigen gaven en talenten. Een lichaam waar er gelijkwaardigheid is en gedeeld leiderschap onder Christus, het Hoofd van elke gemeente. Wil je meer weten over wat dit inhoudt lees dan eens Romeinen 12 en 1 Korinthe 12.


Wilbert:
Het lezen van Ezechiël 47 deed mij verlangen naar een beweging van de Heilige Geest in de gemeente en in de samenleving.

Typerend voor het werk van de Heilige Geest is dat het begint in Gods Huis. Het begint daar als een klein stroompje. De werkelijke impact van het werk van de Heilige Geest is echter niet het meest merkbaar in Gods Huis maar in de samenleving. Daar brengt het veel leven.

Als ik vervolgens kijk naar alle problemen in de samenleving dan kom ik tot de conclusie dat de samenleving zowel ons als het werk van de Heilige Geest hard nodig heeft en dat wij het ons niet kunnen veroorloven om verdeeldheid toe te staan.

Ik zie uit naar de Kerk die door eenheid en samenwerking impact heeft en een helder licht laat schijnen in de samenleving.

Samen in Christus – De donaties worden beheerd door Stichting Transformate

Persoonlijke info

Totaalbedrag: €10,00

X